Колледж келесі мамандықтар бойынша мамандарды дайындайды:

 

0512000 «Аударма ісі» Біліктілігі:

0512013 «Аудармашы» -0512023 «Гид-аудармашы».

Оқу мерзімі:

Жалпы орта білім базасында-1 жыл, 10 ай Жалпы негізгі білім базасында- 2 жыл, 10 ай

Оқыту формасы кундізгі

 

 

0105000 «Бастауыш білім беру» Біліктілігі:

0105033 «Бастауыш мектептегі шет тілінің муғалімі»

Оқу мерзімі:

Жалпы орта білім базасында- 2 жыл, 10 ай Жалпы негізгі білім базасында- 3 жыл, 10 ай.

Оқыту формасы күндізгі

 

0111000 «Негізгі орта білім» Біліктілігі:

0111083 «Негізгі мектептегі шет тілінің муғалімі» Оқу мерзімі:

Жалпы орта білім базасында-2 жыл, 10 ай Жалпы негізгі білім базасында- 3 жыл, 10 ай.

Оқыту формасы күндізгі